Klimat kommer
uppifrån.

Vårt ledarskap ska vara transparent, öppet och respektfullt samt bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete.

Flera inom den här branschen har säkerligen sagt det till sina kunder – ”Ska medarbetarna med på en förändringsresa måste ledaren visa vägen”, ”Chefen är en av de viktigaste kommunikationskanalerna” eller ”Ledningen spelar stor roll för medarbetarnas engagemang”. Men vi lever inte alltid som vi lär.

Ledare och chefer sätter standarden. De ger medarbetare något att hänvisa till och arbeta efter. Därför är det viktigt att ledning och chefer föregår med gott exempel och främjar jämställdhet.

Med en transparent, öppen och respektfull ledning som aktivt arbetar för jämställdhet kan medarbetare få förståelse för utmaningar, känna sig trygga i att frågan tas på allvar och bli stolta över sin arbetsplats.

Delmål
  • Jobba för att ha en jämn fördelning (50/50) kvinnor och män i ledande position.

  • Öka andelen anställda som upplever att ledningen bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete.

  • Säkerställa att personer i ledarposition direkt utreder eventuella anmälningar om kränkande behandling eller trakasserier.

Tips för att nå målen
  • Löpande kompetensutveckla chefer i att leda jämställt.

  • Avsätta särskild tid och medel för personer i ledande ställning att arbeta med jämställdhetsfrågor och kartläggningar.

  • Tydligt informera om att byrån är med i Byråsamarbetet.

  • Jobba med metoder för att jobba jämlikt och inkluderande, exempelvis utifrån Jämlikshetseffekten av Make Equal.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.